Szukaj
Derminess™
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Rhea Cosmetics oferowanych w sklepie internetowym rheasklep.pl

1. Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych w sklepie online jest Derminess Marcin Tomiczek  z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 25/10, 85-614 Bydgoszcz, NIP 5542184683, REGON 523664904

2. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym rheasklep.pl
3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem rheasklep.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę ; 
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;   
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym; 
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zostaje skompletowane zamówienie i przekazane do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Użytkownika;  
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.; 
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu; 
Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§2 Rejestracja i logowanie 

1.    Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest podanie w odpowiednim formularzu danych adresowych i kontaktowych.
2.    Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej rheasklep.pl wybrać zakładkę „rejestracja konta”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło. 
3.    Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych Sklepowi, o której mowa w § 1 ust. 1. 
4.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Kontynuuj”.
5.    Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość potwierdzająca rejestrację. Kończy ona procedurę rejestracyjną. 
6.    Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła. 
7.    Po zalogowaniu Użytkownik w zakładce „Twoje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, numer telefonu kontaktowego. 
8.    Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez  Użytkownika w Sklepie internetowym i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym sklepie internetowym. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce polityka prywatności. 
9.    W zakładce „Twoje konto”  Użytkownik może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła .
§ 3 Składanie zamówień
1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies
2.    Użytkownik  może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej rheasklep.pl.  Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach. Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. 
3. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'realizuj zamówienie'. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
4. Podanie danych, określonych pkt 5 jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku niepodania przez Użytkownika danych określonych w punkcie 5, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

§ 4. Ceny towarów
1.    Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie rheasklep.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu. 
2.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: 
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3.    Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika. 
4.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie rheasklep.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. 
5. Ewentualne koszty dostawy zostały uwzględnione na fakturze.
6. rheasklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia Użytkowników. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronach internetowych rheasklep.pl. W przypadku dokonywania zakupów w sklepach obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w sklepach.
9. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów, przy czym ilość towaru dostępnego w cenie promocyjnej będzie każdorazowo aktualizowana na stornie internetowej sklepu.
 

§ 5. Formy płatności i dostawy
1.    Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą karty płatniczej i przelewem na konto rheasklep.pl. Bieżące formy płatności określone są na stronie Formy płatności
2.    W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Użytkownikiem, a rheasklep.pl ulega rozwiązaniu.
3.    rheasklep.pl realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4.    Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy.
5.    Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

§ 6. Realizacja zamówień
1.    Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć przekazanie kompletnej paczki firmie kurierskiej.
2.    Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu rheasklep.pl  potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak automatycznej odpowiedzi z potwierdzeniem oznacza, iż zamówienie zostało złożone nieskutecznie. W przypadku awarii systemowych rheasklep.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto rheasklep.pl  po zaksięgowaniu płatności.
4.    Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 3 dni roboczych).
5. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez eliksirsklep.pl ostatniego elementu danego zamówienia. W przypadku możliwości dostarczenia pełnej przesyłki w czasie dłuższym niż 10 dni rheasklep.pl skontaktuje się z Użytkownikiem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
6. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem rheasklep.pl  lub telefonicznie pod numerem 61 832 91 07.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową). Odstąpienie od umowy.

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego reguluje kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze rheasklep.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie  zgodnie z art. 8 ustawy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres BiM Professional, ul. Rakoniewicka 12, 60-111 Poznań
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy kontakt@rheasklep.pl lub adres korespondencyjny:Derminess Marcin Tomiczek, ul. Bartosza Głowackiego 2510, 85-614 Bydgoszcz.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Derminess, ul. Bartosza Głowackiego 25/10, 85-614 Bydgoszcz. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych. 
3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8  Dane osobowe.

1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego rheasklep.pl: Polityka prywatności.


2. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie rheasklep.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.


§9 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu rheasklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.


3. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.


4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r.
6.    Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym https://www.rheasklep.pl/regulamin-pm-11.html

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ